Sunday, 18 March 2012

भ्रम दोघांचा


   www.daptaryswiwah.com आपण स्वतःला न ओळखता लग्न करतो आणि नंतर जोडीदरात    आपल्याला हवे असणारे गुण शोधत राहतो.आपण जोडीदाराला यंत्र समजत असतो का की ते आपल्या इच्छे प्रमाणे धावेल.व्यक्ती म्हणून आपण जोडीदाराचा विचार केला तर साध्या गोष्टीच्या  मोठ्या समस्या होणार नाही. दोन व्यक्तींचे सहजीवन छान  फुलेल.आमच्या कडे कार्यशाळेत विचारलेल्या प्रश्नाचे आणि त्यांच्या उत्तराचे संकलन केले होते.त्यातून आमच्या लक्षात आले की काही भ्रम स्त्री-पुरुषांचे असतात.ते मुद्दाम तुम्हांला वाचायला देत आहोत.कार्यशाळेत सहभागी झालेल्यानी काही गोष्टींची नोंद केली होती.बघा तुम्हांला ती यादी कशी वाटते.

भ्रम पुरुषाचा
        
बायको आवडत नाही याची काही कारणं.
*
दिसायला सुंदर ,चांगली  नाही,उंच नाही,देखणी नाही ,स्मार्ट नाही .
*
वेंधळी ,गबाळी ,अडाणी आहे.हुषार नाही.
*
बोलता येत नाही.बोललेलं समजत नाही.
 
चारचौघात मिसळता येत नाही.नातेवाईक ,मित्रमंडळी  किंवा समाजात धीटपणे ,चतुरपणे वावरता येत नाही.
*
धोरणी ,चाणाक्ष ,तरबेज नाही,modern नाही.व्यवहार ज्ञान ,सामान्य ज्ञान नाही.बुरसट आहे.
*
चेष्टामस्करी समजत नाही,करता  येत नाही.वेळ मारून नेता येत नाही. खोटं बोलता येत नाही. कुणाला बनवू शकत नाही.
*
अती सरळ ,भोळसट आहे. तिला कुणीही फसवेल.
*
सेक्सी नाही,बोअरींग आहे. कामच करत राहते.
*
माहेर श्रीमंत नाही.

भ्रम स्त्रीचा 
  *नेभळट ,बावळट ,घाबरट आहे.
*
आईच्या ताटाखालचे मांजर
*
कर्तृत्वाच्या नावानं  बोंब आहे. या जन्मात कार घेईल असं वाटत नाही.
*
नोकरीच्या ठिकाणी हा मागेच असणार.'
*
कशातलच काहीच कळत नाही.
*
बोलतांना थुंकी काय उडवतो,कुठेही चारचौघात अंगच काय खाजवतो,नाकात बोटच काय घालतो आणि वर कटकट्या आहे.

No comments:

Post a Comment